Đếm ô vuông


CHƯƠNG TRÌNH:

program bai3_ovuong;
const 	fi='SQUARE.INP';
		fo='SQUARE.OUT';
var 	f:text;
		a,nga,doc:array[1..1000,1..1000] of integer;
		i,m,n,d,j:integer;
procedure nhap;
	var i,j:integer;
	begin
		assign(f,fi);
		reset(f);
		readln(f,m,n);
		for i:=1 to m do
		begin
			for j:=1 to n-1 do
				read(f,nga[i,j]);
		readln(f);
		end;

		for i:=1 to m-1 do
		begin
			for j:=1 to n do 
				read(f,doc[i,j]);
			readln(f);
		end;
	end;

begin
	nhap;
	d:=0;
	for i:=1 to m-1 do
		for j:=1 to n-1 do
			if nga[i,j]+nga[i+1,j]+doc[i,j]+doc[i,j+1]=4 then
				inc(d);

	assign(f,fo);
	rewrite(f);
	write(f,d);
	close(f);
	write('Da ghi ghi ket qua vao file: ',fo);
	readln();
end.

FILE: SQUARE.INP

3 5			
1 0 1 0	
1 0 0 0	
1 1 1 1	
1 1 1 0 0
1 1 0 0 0

 

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO