Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt sử dụng mảng – Code Bubble Sort use array

//Minh hoa thuat BubbleSort (sap xep noi bot)
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
// ham in day so trong mang voi n phan tu
void inday(int mang[],int n)
{
	int vtin;
	for(vtin=0;vtin<n;vtin++)
		printf("%d ",mang[vtin]);
}
void BubbleSort(int mang[],int n)
{
	int i,j,xtam;
	for(i=0;i<n;i++)
		for(j=n-1;j>i;j--)
			if(mang[j]<mang[j-1]) //neu mang[j]>mang[j-1] thi doi cho
			{
				xtam=mang[j];
				mang[j]=mang[j-1];
				mang[j-1]=xtam;
			}
}
void main()
{
	clrscr();
	printf("Day so truoc khi sap xep la\n");
	inday(Mang,10);
	printf("\nDay so sau khi sap xep la\n");
	BubbleSort(Mang,10);
	inday(Mang,10);
	getch();
}

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi