Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức

Hình biểu diễn dạng hình học của số phức

I. YÊU CẦU:

a. Xây dựng số phức có dạng a+bi. Trong đó, phần thực, phần ảo là các số nguyên.

1. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ số nguyên.

2. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ 2 phần thực và ảo cho trước.

3. Viết các toán tử cộng, trừ, nhân, chia 2 đối tượng số phức với nhau.

4. Viết các toán tử so sánh: >,<,=== hai đối tượng số phức với nhau.

5. Viết hàm tìm kiếm số phức trong mảng các số phức cho trước.

6. Viết các toán tử Nhập>> và Xuất<< cho các số phức.

b. Xây dựng lớp mảng các số phức

1. Tạo đối tượng mảng các số phức từ một mảng các số phức cho trước.

2. Viết phương thức thêm một số phức vào một vị trí k cho trước.

3. Viết toán tử [] cho phép truy xuất phần tử tại vị trí k cho trước.

4. Viết phương thức loại bỏ số phức tại vị trí k ra khỏi mảng.

5. Viết các toán tử nhập >> và xuất << cho đối tượng mảng các số phức.

II. THỰC HIỆN YÊU CẦU:

 

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời