Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức

Hình biểu diễn dạng hình học của số phức

I. YÊU CẦU:

a. Xây dựng số phức có dạng a+bi. Trong đó, phần thực, phần ảo là các số nguyên.

1. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ số nguyên.

2. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ 2 phần thực và ảo cho trước.

3. Viết các toán tử cộng, trừ, nhân, chia 2 đối tượng số phức với nhau.

4. Viết các toán tử so sánh: >,<,=== hai đối tượng số phức với nhau.

5. Viết hàm tìm kiếm số phức trong mảng các số phức cho trước.

6. Viết các toán tử Nhập>> và Xuất<< cho các số phức.

b. Xây dựng lớp mảng các số phức

1. Tạo đối tượng mảng các số phức từ một mảng các số phức cho trước.

2. Viết phương thức thêm một số phức vào một vị trí k cho trước.

3. Viết toán tử [] cho phép truy xuất phần tử tại vị trí k cho trước.

4. Viết phương thức loại bỏ số phức tại vị trí k ra khỏi mảng.

5. Viết các toán tử nhập >> và xuất << cho đối tượng mảng các số phức.

II. THỰC HIỆN YÊU CẦU:

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<dos.h>
class SoPhuc {
public: int Phanthuc,Phanao;

	public: SoPhuc()
	{
		Phanthuc=0;
		Phanao=0;
	}
	// 1
	public: SoPhuc(int thuc)
	{
		Phanthuc=thuc;
		Phanao=0;
	}
	// 2
	public: SoPhuc(int thuc,int ao)
	{
		Phanthuc=thuc;
		Phanao=ao;
	}
	// 3 +
	SoPhuc operator +(SoPhuc sp)
	{
		Phanthuc=Phanthuc+sp.Phanthuc;
		Phanao=Phanao+sp.Phanao;
		return (*this);
	}
	// 3 - 2 SoPhuc
	SoPhuc operator -(SoPhuc sp)
	{
		Phanthuc=Phanthuc-sp.Phanthuc;
		Phanao=Phanao-sp.Phanao;
		return (*this);
	}
	// 3 * 2 SoPhuc
	SoPhuc operator *(SoPhuc sp)
	{
		Phanthuc=Phanthuc*sp.Phanthuc-Phanao*sp.Phanao;
		Phanao=Phanthuc*sp.Phanao+Phanao*sp.Phanthuc;
		return (*this);
	}

	// 4 == so sanh 2 so phuc tra ve dau = khi 2 so bang nhau va dau <> khi 2 so khong bang nhau
	char* operator ==(SoPhuc sp)
	{
		if(Phanthuc==sp.Phanthuc&&Phanao==sp.Phanao) return "=";
		else return "<>";
	}

	// 5 tim vi tri so phuc trong mang

	// 6 xuat <<xuat SoPhuc
	friend ostream& operator <<(ostream& xuat,SoPhuc& sp)
	{
		if(sp.Phanthuc!=0) xuat<<sp.Phanthuc;
		if(sp.Phanao>0) {cout<<"+";xuat<<sp.Phanao;cout<<"i";}
		if(sp.Phanao<0) {xuat<<sp.Phanao; cout<<"i";}
		return xuat;
	}
	// 6 nhap >> sophuc
	friend istream& operator>>(istream& nhap,SoPhuc& sp)
	{
		cout<<"a= ";
		cin.ignore(1);
		nhap>>sp.Phanthuc;
		cout<<"b= ";
		cin.ignore(1);
		nhap>>sp.Phanao;
		return nhap;
	}
	// Gan sophuc=sophuc sp
	SoPhuc operator =(SoPhuc sp)
	{
		Phanthuc=sp.Phanthuc;
		Phanao=sp.Phanao;
	}
};

class MangSoPhuc: public SoPhuc {
	public: SoPhuc Mangsophuc[100];
	// 1
	void TaoMangTuMang(MangSoPhuc msp)
	{
		for(int vitri=0;vitri<=msp.ViTriPhanTuCuoi();vitri++)
		{
			Mangsophuc[vitri]=(msp.Mangsophuc[vitri]);
		}
	}
	int ViTriPhanTuCuoi()
	{
		int vitricuoi=-1;
		while(Mangsophuc[vitricuoi+1].Phanthuc!=NULL&&Mangsophuc[vitricuoi+1].Phanao!=0)
		{
			vitricuoi++;
		}
		return vitricuoi;
	}
	// 2
	void Them(SoPhuc sp, int vitrik)
	{
		//doi cac phan tu tu vi tri k ra phai sau
		for(int vitritam=ViTriPhanTuCuoi();vitritam>=vitrik;vitritam--)
		{
			Mangsophuc[vitritam+1]=Mangsophuc[vitritam];
		}
		// chen so vao vitri k
		Mangsophuc[vitrik]=(sp);
	}
	// 3 []
	void operator [](int k)
	{
		cout<<(Mangsophuc[k]);
	}
	// 4
	void Xoa(int k)
	{
		for(int vitri=k;vitri<ViTriPhanTuCuoi();vitri++)
		{
			Mangsophuc[vitri]=(Mangsophuc[vitri+1]);
		}
		Mangsophuc[ViTriPhanTuCuoi()]=NULL;
	}
	// 5 nhap >>
	friend istream& operator >>(istream& nhapmang, MangSoPhuc& msp)
	{
		int vitri=-1;
		SoPhuc sophuctam(1);
		cout<<"Viec nhap so phuc vao mang ngung khi ban nhap a=0 va b=0\n";
		while (sophuctam.Phanthuc!=0||sophuctam.Phanao!=0)
		{
			cin>>(sophuctam);
			if(sophuctam.Phanthuc!=0||sophuctam.Phanao!=0)
			{
				cout<<"So vua nhap: "<<(sophuctam)<<"\n";
				vitri=vitri+1;
				msp.Mangsophuc[vitri]=(sophuctam);
				cout<<"Nhap thanh cong\n";
			}
		};
		return nhapmang;
	}
	// 5 xuat <<
	friend ostream& operator <<(ostream& xuatmang,MangSoPhuc& msp)
	{
		if(msp.ViTriPhanTuCuoi()<0) cout<<"Khong co phan tu nao trong mang";
		for(int vitri=0;vitri<=msp.ViTriPhanTuCuoi();vitri++)
		{
			cout<<(msp.Mangsophuc[vitri])<<"\t";
		}
		return xuatmang;
	}
};
void main()
{
	clrscr();
	SoPhuc sp1(0),sp2(0),sp3(0,0),spthem(0,0);
	MangSoPhuc mangnhan,mangsophucdacho,mangsp;
	int chon=1;
	while(chon>0&&chon<=9)
	{
	clrscr();
	gotoxy(20,3);
	cout<<"DO AN MON PHUONG PHAP LAP TRINH HUONG DOI TUONG";
	gotoxy(20,4);
	cout<<" NHOM 23 - LOP DH10TH - DE TAI 10";
	gotoxy(20,5);
	cout<<" NGUOI HUONG DAN: NGUYEN THAI DU";
	gotoxy(10,7);
	cout<<"1/ Thanh Vien";
	gotoxy(10,8);
	cout<<"2/ De Tai";
	gotoxy(10,9);
	cout<<"3/ Thao Tac Tren 2 So Phuc";
	gotoxy(10,10);
	cout<<"4/ Tao Mang So Phuc Tu Dong";
	gotoxy(10,11);
	cout<<"5/ Gan Mang So Phuc Bang Mang So Phuc Cho Truoc";
	gotoxy(10,12);
	cout<<"6/ Tu Nhap Mang So Phuc";
	gotoxy(10,13);
	cout<<"7/ Them So Phuc Vao Mang";
	gotoxy(10,14);
	cout<<"8/ Xoa So Phuc Ra Khoi Mang So Phuc";
	gotoxy(10,15);
	cout<<"9/ So Phuc Tai Vi Tri K Trong Mang";
	gotoxy(10,16);
	cout<<"0/ THOAT";
	gotoxy(10,17);
	cout<<"============================================================";
	gotoxy(10,18);
	cout<<" Chon= ";
	cin>>chon;
	switch(chon)
	{
		case 1: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(19,9);
			cout<<"------------------THANH VIEN--------------------";
			gotoxy(19,10);
			cout<<"| 1. LE NGUYEN DUC DTH092032 (NHOM TRUONG) |";
			gotoxy(19,11);
			cout<<"| 2. LE THI THUY LINH DTH092055 |";
			gotoxy(19,12);
			cout<<"| 3. LE MINH TAM DTH092077 |";
			gotoxy(19,13);
			cout<<"------------------------------------------------";
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 2: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<----------------------------------DE TAI 10------------------------------>>>";
			gotoxy(2,6);
			cout<<"a. Xay dung lop so phuc co dang a+bi,trong do phan thuc phan ao la so nguyen.";
			gotoxy(2,7);
			cout<<" Yeu Cau:";
			gotoxy(2,8);
			cout<<" 1.Viet phuong thuc tao doi duong so phuc tu so nguyen.";
			gotoxy(2,9);
			cout<<" 2.Viet phuong thuc tao doi tuong so phuc tu 2 phan thuc va ao cho truoc.";
			gotoxy(2,10);
			cout<<" 3.Viet cac toan tu cong, tru, nhan 2 doi tuong so phuc voi nhau.";
			gotoxy(2,11);
			cout<<" 4.Viet cac toan tu so sanh: >,<,=== hai doi tuong so phuc voi nhau.";
			gotoxy(2,12);
			cout<<" 5.Viet ham tim kiem 1 so phuc trong mot mang cac so phuc cho truoc.";
			gotoxy(2,13);
			cout<<" 6.Viet cac toan tu nhap>> va xuat<< cho cac so phuc.";
			gotoxy(2,14);
			cout<<"b. Xay dung lop mang cac so phuc.";
			gotoxy(2,15);
			cout<<" 1.Tao doi tuong mang cac so phuc tu mot mang cac so phuc cho truoc.";
			gotoxy(2,16);
			cout<<" 2.Viet phuong thuc them mot so phuc vao trong mang tai vi tri k.";
			gotoxy(2,17);
			cout<<" 3.Viet toan tu [] cho phep truy xuat phan tu trong mang tai vi tri k.";
			gotoxy(2,18);
			cout<<" 4.Viet phuong thuc loai bo so phuc tai vi tri k ra khoi mang.";
			gotoxy(2,19);
			cout<<" 5. viet cac toan tu nhap >> va xuat << cho doi tuong mang cac so phuc.";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 3: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<-----------------------THAO TAC TREN 2 SO PHUC--------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(10,6);
			cout<<"Moi Ban Nhap 2 So Phuc";
			gotoxy(10,7);
			cout<<"So phuc thu nhat:";
			gotoxy(10,8);
			cin>>(sp1);
			gotoxy(10,9);
			cout<<"So phuc thu 2:";
			gotoxy(10,10);
			cin>>(sp2);
			sp3=(sp1);
			gotoxy(10,11);
			cout<<"Thuc Hien Cac Phep Tinh Tren 2 So Phuc Da Nhap";
			gotoxy(10,12);
			cout<<"So phuc thu nhat : "<<(sp1);
			gotoxy(10,13);
			cout<<"So phuc thu hai : "<<(sp2);
			gotoxy(10,14);
			cout<<"Tong 2 so phuc : "<<(sp1+(sp2));
			sp1=(sp3);
			gotoxy(10,15);
			cout<<"Hieu 2 so phuc : "<<(sp1-(sp2));
			sp1=(sp3);
			gotoxy(10,16);
			cout<<"Tich 2 so phuc : "<<(sp1*(sp2));
			sp1=(sp3);
			gotoxy(10,17);
			cout<<"So sanh 2 so phuc: "<<sp1<<" "<<(sp1==(sp2))<<" "<<sp2;
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 4: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<----------------------------TAO MANG TU DONG----------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(20,12);
			cout<<"Mang So Phuc Dang Duoc Tao Xin Doi!!";
			int max=random(100);
			// cho mang tu dong
			for(int vt=0;vt<=max;vt++)
			{
			mangsophucdacho.Mangsophuc[vt].Phanthuc=vt+1;
			mangsophucdacho.Mangsophuc[vt].Phanao=vt+1;
			};
			delay(5000);
			gotoxy(20,14);
			cout<<" Mang da tao xong!";
			gotoxy(10,16);
			cout<<(mangsophucdacho);
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 5: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<---------------TAO MANG SO PHUC TU MANG SO PHUC CHO TRUOC---------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(10,12);
			cout<<"Dang tao mang so phuc tu mang so phuc cho truoc (lay mang tao tu dong)";
			mangnhan.TaoMangTuMang(mangsophucdacho);
			delay(3000);
			gotoxy(10,14);
			cout<<" Mang da nhan duoc";
			gotoxy(10,16);
			cout<<(mangnhan);
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 6: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<----------------------------NHAP MANG SO PHUC---------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(1,6);
			cin>>(mangsp);
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<----------------------------NHAP MANG SO PHUC---------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(20,7);
			cout<<"So so phuc trong mang: "<<mangsp.ViTriPhanTuCuoi()+1;
			gotoxy(20,9);
			cout<<" Mang Da duoc tao la";
			gotoxy(2,12);
			cout<<(mangsp);
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 7: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<-------------------------THEM SO PHUC VAO MANG--------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(12,7);
			cout<<"Moi ban nhap so phuc muon them";
			gotoxy(12,8);
			cin>>(spthem);
			gotoxy(12,9);
			cout<<"So phuc ban muon them la: "<<(spthem);
			int vtthem;
			gotoxy(12,10);
			cout<<"Vi tri ban muon them: ";
			cin>>vtthem;
			mangsp.Them(spthem,vtthem);
			gotoxy(12,11);
			cout<<"Mang sau khi them "<<(spthem)<<" la: "<<(mangsp);
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 8: 
		{
			clrscr();
			int vtxoa;
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<-------------------------XOA SO PHUC TRONG MANG-------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(1,6);
			cout<<"Moi ban nhap vi tri xoa: ";
			cin>>vtxoa;
			mangsp.Xoa(vtxoa);
			gotoxy(1,7);
			cout<<"Mang sau khi xoa la : "<<(mangsp);
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 9: 
		{
			clrscr();
			gotoxy(1,5);
			cout<<"<<<--------------------------SO PHUC TAI VI TRI K--------------------------->>>";
			gotoxy(1,20);
			cout<<"<<<------------------------------------------------------------------------->>>";
			gotoxy(1,6);
			cout<<"Moi ban nhap vi tri cua so phuc trong mang : ";
			int vttruyxuat;
			cin>>vttruyxuat;
			gotoxy(1,7);
			cout<<"Mang so phuc tai vi tri "<<vttruyxuat<<" la : ";
			mangsp[vttruyxuat];
			gotoxy(25,24);
			cout<<"AN PHIM BAT KI DE TRO VE MENU CHON";
			getch();
			break;
		}
		case 0: 
		{
			break;
		}
	}
	};
}

 

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi