Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức

I. YÊU CẦU: a. Xây dựng số phức có dạng a+bi. Trong đó, phần thực, phần ảo là các số nguyên. 1. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ số nguyên. 2. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ 2 phần thực và ảo cho trước. 3. Viết các toán tử …
Đọc tiếp Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức