Cấu hình mạng trên CentOs

07/09/2017 Nosomovo 0

1. Tổng quan: – Môi trường thực hiện CentOs 6.6 2. Cài đặt: – Chỉnh sửa cấu hình mạng trong file:  “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0“, thực hiện lệnh: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 – Ví dụ cấu hình với nội dung như sau: ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static –Đặt Ip tĩnh IPADDR=10.0.1.100 –Địa chỉ Ip muốn đặt NETMASK=255.255.255.0

Cài đặt Mysql trên CentOs

07/09/2017 Nosomovo 0

1. Tổng quan: – Môi trường thực hiện: CentOs 6.6 – Cài đặt Mysql – Đặt mật khẩu cho tài khoản root – Khởi động Mysql cùng hệ thống 2. Cài đặt – Chạy lệnh cài đặt: yum install mysql mysql-server – Sau khi cài xong, chạy lệnh bên dưới