Cấu hình mạng trên CentOs

1. Tổng quan:

– Môi trường thực hiện CentOs 6.6

2. Cài đặt:

– Chỉnh sửa cấu hình mạng trong file:  “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0“, thực hiện lệnh:

– Ví dụ cấu hình với nội dung như sau:

– Lưu nội dung file: Bấm phím “Esc“, gõ “:wq“, bấm phím “Enter“.

– Khởi động lại card mạng để nhận Ip mới cài đặt:

– Restart network service de may ao nhan dia chi IP moi

– Kiểm tra Ip vừa cài đặt:

– Kiểm tra Default Gateway:

– Kiểm tra DNS:

– Kiểm tra thông mạng internet:

 

Chia sẻ lên

Trả lời