Cài đặt Malware Detect cho Ubuntu server

1. Cài đặt Malware Detect Tải file cài đặt: wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz Giải nén file cài đặt vừa tải: tar -xvf maldetect-current.tar.gz Di chuyển vào thư mục chứa source cài đặt của malware detect vừa giải nén: cd {Thu_muc_vua_giai_nen} (Lưu ý đổi tên thư mục cho phù hợp) Thực hiện cài đặt: ./install.sh 2. Cấu hình Malware Detect Tất cả thông …
Đọc tiếp Cài đặt Malware Detect cho Ubuntu server

The “touch” Command on Linux

The touch command is the easiest way to create new, empty files. It is also used to change the timestamps (i.e., dates and times of the most recent access and modification) on existing files and directories. touch’s syntax is touch [option] file_name(s) When used without any options, touch creates new files for any file names that are provided as arguments (i.e., input data) if files …
Đọc tiếp The “touch” Command on Linux

Cấu hình mạng trên CentOs

1. Tổng quan: – Môi trường thực hiện CentOs 6.6 2. Cài đặt: – Chỉnh sửa cấu hình mạng trong file:  “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0“, thực hiện lệnh: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 – Ví dụ cấu hình với nội dung như sau: ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static –Đặt Ip tĩnh IPADDR=10.0.1.100 –Địa chỉ Ip muốn đặt NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.0.1.2 DNS1=8.8.8.8 – Lưu nội …
Đọc tiếp Cấu hình mạng trên CentOs