Một số lệnh cơ bản trên CentOs

1. Khởi động máy

2. Khởi động apache

3. Liệt kê dịch vụ

Nosomovo

Chia sẻ lên