Lấy đường dẫn thư mục chứa file hiện đang thực thi trong c#

Để lấy đường dẫn của thư mục chứa chính file hiện đang thực thi trong c# ta sử dụng đoạn code sau:

Nosomovo

Chia sẻ lên