Code mở một file trong C#

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau:

Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi.

Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở.

nosomovo

Chia sẻ lên