Không có ảnh

Code mở một file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau: System.Diagnostics.Process.Start(“duong_dan_den_file_can_mo”); Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi. Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở. Hy vọng hữu ích