Khởi động ứng dụng cùng windows trong C#

Để ứng dụng của bạn được khởi động cùng windows ta cần thực hiện đăng ký vào Registry của windows. Đoạn code sau đây sẽ thực hiện việc này:

RegistryKey My_app_key= Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
My_app_key.SetValue("My_app_name", "\"" + Application.ExecutablePath.ToString() + "\"");

Trong đó “My_app_name” là tên ứng dụng của bạn, có thể đặt tùy ý.

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO