Code javascript đọc số

Nếu bạn đang cần một đoạn code javascript thực hiện đọc số thành chữ bằng tiếng việt thì đây! Đoạn code ngay bên dưới đích thực là những gì bạn cần. class Docso { doc1so(so) { var arr_chuhangdonvi=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var resualt=”; resualt=arr_chuhangdonvi[so]; return resualt; } doc2so(so) { so=so.replace(‘ ‘,”); var arr_chubinhthuong=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangdonvi=[‘mươi’,’mốt’,’hai’,’ba’,’bốn’,’lăm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangchuc=[”,’mười’,’hai mươi’,’ba mươi’,’bốn …
Đọc tiếp Code javascript đọc số