Code PHP đọc số

Nhu cầu đọc số thành chữ là vô cùng cần thiết trong các bài toán quản lý. Nhưng khi bắt tay vào viết một hàm để đọc số thành chữ rất là mất thời gian. Hôm nay, Tôi chia sẽ với các bạn một class php tôi đã viết sẵng chỉ việc sử dụng lại …
Đọc tiếp Code PHP đọc số

Code javascript đọc số

Nếu bạn đang cần một đoạn code javascript thực hiện đọc số thành chữ bằng tiếng việt thì đây! Đoạn code ngay bên dưới đích thực là những gì bạn cần. class Docso { doc1so(so) { var arr_chuhangdonvi=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var resualt=”; resualt=arr_chuhangdonvi[so]; return resualt; } doc2so(so) { so=so.replace(‘ ‘,”); var arr_chubinhthuong=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangdonvi=[‘mươi’,’mốt’,’hai’,’ba’,’bốn’,’lăm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangchuc=[”,’mười’,’hai mươi’,’ba mươi’,’bốn …
Đọc tiếp Code javascript đọc số