Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm  window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm  window.setInterval  này:

Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm  window.setInterval  gọi hàm thực hiện công việc đó với thời gian chỉ định như code bên dưới.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời