Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval để thực hiện công việc cần thực hiện sau mỗi khoản thời gian. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval này. Viết sẵng 1 hàm thực hiện công việc cần …
Đọc tiếp Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval  này: Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm window.setInterval  gọi hàm thực hiện công việc …
Đọc tiếp Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript