Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

06/09/2017 Nosomovo 0

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval  này: Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm window.setInterval  gọi