Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm  window.setInterval  làm…

Xem thêm Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript