Code javascript “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm”

Đoạn code javascript ngay bên dưới đây sẽ giúp chúng ta lấy ngày tháng năm hiện tại và hiển thị nó ra dạng chữ viết dạng đọc ngày có dạng “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm…“:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời