Code javascript “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm”

Đoạn code javascript ngay bên dưới đây sẽ giúp chúng ta lấy ngày tháng năm hiện tại và hiển thị nó ra dạng chữ viết dạng đọc ngày có dạng “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm…“:

function ToDay()
{

var stringketqua="";
var today=new Date();
var thu=today.getDay()+1;
var ngay=today.getDate();
var thang=today.getMonth()+1;
var nam=today.getFullYear();
switch(thu)
{
case 1: {thu="chủ nhật"; break;}
case 2: {thu="thứ hai"; break;}
case 3: {thu="thứ ba"; break;}
case 4: {thu="thứ tư"; break;}
case 5: {thu="thứ năm"; break;}
case 6: {thu="thứ sáu"; break;}
case 7: {thu="thứ bảy"; break;}
}

stringketqua = "Hôm nay là "+thu+" ngày "+ngay+" tháng "+thang+" năm "+ nam+".";
return stringketqua;
}

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời