Code javascript “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm”

Đoạn code javascript ngay bên dưới đây sẽ giúp chúng ta lấy ngày tháng năm hiện tại và hiển thị nó ra dạng chữ viết dạng đọc ngày có dạng “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm…“: function ToDay() { var stringketqua=””; var today=new Date(); var thu=today.getDay()+1; var ngay=today.getDate(); var thang=today.getMonth()+1; var …
Đọc tiếp Code javascript “Hôm nay là thứ … ngày …. tháng … năm”