Code C# – Thao tác với Registry của windows

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như:

  1. Đọc giá trị của 1 key.
  2. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry.
  3. Xóa key đã đăng ký.

nosomovo

Chia sẻ lên