Code C# – Thao tác với Registry của windows

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như:

 1. Đọc giá trị của 1 key.
 2. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry.
 3. Xóa key đã đăng ký.
public sealed class myRegistry
  {
    /// <summary>
    /// Method is used to read value from Registry.
    /// </summary>
    /// <param name="SubKey">Subkey which contains key to be select.</param>
    /// <param name="KeyName">Key which value will be get.</param>
    /// <returns>Value of string</returns>
    public static string Read(string SubKey, string KeyName)
    {
      // Base registry key.
      RegistryKey baseRegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;
      // Opening the registry key
      RegistryKey rk = baseRegistryKey;
      // Open a subKey as read-only
      RegistryKey sk1 = rk.CreateSubKey(SubKey);
      try
      {
        // If the RegistryKey exists I get its value or null is returned.
        return (string)sk1.GetValue(KeyName.ToUpper());
      }
      catch { return null; }
      finally
      {
        if (sk1 != null)
        {
          sk1.Close();
        }
      }
    }
    /// <summary>
    /// Method is used to write value to Registry.
    /// </summary>
    /// <param name="SubKey">Subkey which contains key to be select.</param>
    /// <param name="KeyName">Key which value will be inserted.</param>
    /// <param name="Value">Value to be write.</param>
    /// <returns></returns>
    public static bool Write(string SubKey, string KeyName, object Value)
    {
      RegistryKey baseRegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;
      // Setting
      RegistryKey rk = baseRegistryKey;
      // Check if there is no SubKey, create sub key.
      RegistryKey sk1 = null;
      try
      {
        sk1 = rk.CreateSubKey(SubKey);
        // Save the value
        sk1.SetValue(KeyName.ToUpper(), Value);
        return true;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
      finally
      {
        if (sk1 != null)
        {
          sk1.Close();
        }
        rk.Close();
      }
    }

    /// <summary>
    /// 
    /// </summary>
    /// <param name="SubKey"></param>
    /// <param name="KeyName"></param>
    /// <returns></returns>
    public static bool DeleteKey(string SubKey, string KeyName)
    {
      try
      {
        RegistryKey baseRegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine;
        // Setting
        RegistryKey rk = baseRegistryKey;
        // Check if there is no SubKey, create sub key.
        RegistryKey sk1 = null;
        sk1 = rk.OpenSubKey(SubKey);
        sk1 = rk.CreateSubKey(SubKey);
        // Delete key.
        sk1.DeleteValue(KeyName);
        return true;
      }
      catch 
      {
        return false;
      }
    }
  }

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO