Code C# – Thao tác với Registry của windows

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như: Đọc giá trị của 1 key. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry. Xóa key đã đăng ký. public sealed class myRegistry { /// <summary> /// Method is used to read value from Registry. /// </summary> …
Đọc tiếp Code C# – Thao tác với Registry của windows