Phát hiện, phát minh và mối liên hệ

Phát hiện, phát minh và mối liên hệ giữa chúng

Phát hiện, phát minh và mối liên hệ
Phát hiện, phát minh và mối liên hệ

Phát hiện, phát minh và mối liên hệ giữa chúng là gì? Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
1.Định nghĩa “Phát hiện”:

Phát hiện là ta thấy cái ta chưa từng thấy.

2. Định nghĩa “Phát minh”:

Phát minh là ta tạo ra cái chưa từng tồn tại.

3. Mối liên hiện giữa phát hiện và phát minh:

Phát hiện là tiền đề của phát minh, phát minh là kết quả của nhiều phát hiện. 

Ví dụ: Người cha và người mẹ phát hiện lẫn nhau rồi kết quả phát minh ra đứa con.

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời