Phát hiện, phát minh và mối liên hệ giữa chúng

Phát hiện, phát minh và mối liên hệ giữa chúng là gì? Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 1.Định nghĩa “Phát hiện”: Phát hiện là ta thấy cái ta chưa từng thấy. 2. Định nghĩa “Phát minh”: Phát minh là ta tạo ra cái chưa từng tồn tại. 3. Mối liên hiện giữa phát …
Đọc tiếp Phát hiện, phát minh và mối liên hệ giữa chúng