Hàm nối chuỗi trong mysql

Để nối chuỗi trong mysql, chúng ta sử dụng hàm CONCAT. CONCAT(‘chuoi_1’, ‘chuoi_2’, ‘…’, ‘chuoi_n’) Ví dụ: CONCAT(‘no’,’so’,’mo’,’vo’) // Ket quả: nosomovo Để hiểu rõ hơn về nguyên tắt hoạt động của hàm các bạn xem hình bên dưới đây nhé. Nosomovo