Hàm nối chuỗi trong mysql

Để nối chuỗi trong mysql, chúng ta sử dụng hàm CONCAT.

Ví dụ:

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắt hoạt động của…

Xem thêm Hàm nối chuỗi trong mysql