Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password:

Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file:

Bước 2: Chạy trang web từ trình duyệt nếu xuất hiện câu “Dat lai password thanh cong” thì password đã được đặt lại.

Bước 3: Xóa đoạn vừa thêm ở bước 1 rồi lưu lại file.

nosomovo

Chia sẻ lên