Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

Bạn quên mất mật khẩu admin của Vesta Control Panel? Và đang tìm cách đặt lại (reset) mật khẩu cho tài khoản admin này? Để đặt lại mật khẩu bạn cần: Bước 1: Đăng nhập SSH vào máy chủ của mình bằng tài khoản root nhé! Bước 2: Sử dụng một trong 2 cách dưới đây …
Đọc tiếp Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password: Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file: $username = ‘Username’; //Username cần đặt lại password $password = $crypt->hash(trim(‘Userpass’)); //Password mới if( $db->exec(“UPDATE “.NV_USERS_GLOBALTABLE.”SET password=”. $db->quote($password).” WHERE …
Đọc tiếp Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code