Code xóa cache Nukeviet

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung: <?php //Code xóa các file cache trong thu muc cache cua Nukeviet $arr_Dir=scandir(‘data/cache’); for($i=2;$i<=count($arr_Dir);$i++) { if(is_dir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i])) { $arr_File=scandir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i]); for($j=2;$j<=count($arr_File);$j++) { echo unlink(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i].’/’.$arr_File[$j]); } } } ?> Rồi truy cập đến file …
Đọc tiếp Code xóa cache Nukeviet

Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password: Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file: $username = ‘Username’; //Username cần đặt lại password $password = $crypt->hash(trim(‘Userpass’)); //Password mới if( $db->exec(“UPDATE “.NV_USERS_GLOBALTABLE.”SET password=”. $db->quote($password).” WHERE …
Đọc tiếp Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code