Code xóa cache Nukeviet

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau:
Tạo file deletecache.php với nội dung:

Rồi truy cập đến file deletecache.php để thực hiện xóa cache (http://yourdomain/deletecache.php).

Nosomovo

Chia sẻ lên