Code xóa cache Nukeviet

15/03/2018 Nosomovo 0

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung: <?php //Code xóa các file cache trong thu muc cache cua Nukeviet $arr_Dir=scandir(‘data/cache’); for($i=2;$i<=count($arr_Dir);$i++) { if(is_dir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i])) { $arr_File=scandir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i]); for($j=2;$j<=count($arr_File);$j++) { echo unlink(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i].’/’.$arr_File[$j]); } } } ?>