Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password: Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file: $username = ‘Username’; //Username cần đặt lại password $password = $crypt->hash(trim(‘Userpass’)); //Password mới if( $db->exec(“UPDATE “.NV_USERS_GLOBALTABLE.”SET password=”. $db->quote($password).” WHERE …
Đọc tiếp Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code