Một số lệnh cơ bản composer và php artisan

1. Lệnh Composer
Để install và update composer cho laravel project chúng ta sử dụng 2 lệnh tương ứng sau tại thư mục góc của project:

2. Lênh php artisan 

  • Lệnh tạo Module:
  • Lệnh chọn Module để tiếp tục làm việc (theo cơ chế dòng lệnh):
  • Lệnh tạo Model:
  • Lệnh tạo Controller(Trang quản trị):
  •  Lệnh tạo Controller(Trang ngoài – Bỏ đi chữ Resource):
  • Lệnh tạo Validation:
  • Lệnh chạy ứng dụng:

Nosomovo

 

Chia sẻ lên