Một số lệnh cơ bản composer và php artisan

1. Lệnh Composer Để install và update composer cho laravel project chúng ta sử dụng 2 lệnh tương ứng sau tại thư mục góc của project: composer install composer update 2. Lênh php artisan  Lệnh tạo Module: php artisan module:make Ten_module Lệnh chọn Module để tiếp tục làm việc (theo cơ chế dòng lệnh): php artisan module:use Ten_module …
Đọc tiếp Một số lệnh cơ bản composer và php artisan