Chuyển SSL khi chuyển host cho website


Khi bạn chuyển website của mình từ host A sang host B và muốn đem ssl đã cài đặt bên host A sang host B thì cách thực hiện đơn giản như sau:

– Tại host A,các bạn truy cập vào phần quản lý file tìm 3 file ssl.ca, ssl.cert, ssl.key và lưu lại. Nơi chứa 3 file này không cố định mà tùy thuộc vào cấu hình của server.

– Trong bảng điều khiển của host B, vào phần quản lý ssl rồi thực hiện cài đặt bằng cách:

+ Chọn đúng tên miền cần cài ssl;

+ Chép nội dung của file ssl.cert và dán vào khung Chứng chỉ CRT;

+ Chép nội dung của file và dán vào khung Khóa riêng KEY;

+ Chép nội dung của file ssl.ca và dán vào khung Gói cấp chứng chỉ CABUNDLE (Hoặc bỏ trống cũng chẳng sao).

+ Sau đó bấm lưu lại và kiểm tra ssl đã được cài đặt thành công hay chưa là xong.

Nosomovo

Chia sẻ lên