Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

1. Mô tả lỗi: Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios --prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư…

Xem thêm Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

1. Mô tả lỗi Khi chạy lệnh install platform iso thì xuất hiện lỗi như sau:

2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi…

Xem thêm Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện lệnh build ionic cordova build ios  thì xuất hiện thông báo lỗi sau:

2. Cách khắc phục Để khắc phục…

Xem thêm Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Sau khi các bạn build project ionic bằng lệnh ionic cordova build android  hoặc ionic cordova build android  trong project sẽ sinh ra thư viện java của android tại thư mục platform/android/app/src/main/java…

Xem thêm Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

1. Mô tả lỗi Khi build ứng dụng, thì gặp lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel” như hình 1. 2. Cách khắc phục Để khắc…

Xem thêm Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh  ionic cordova build android --prod --release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1.…

Xem thêm Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’