Khắc phục lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild trong Ionic

1. Mô tả lỗi

Hàm @ViewChild thông báo lỗi khi chỉ bỏ vào trong nó 1 đối số. Khi đó chúng ta nhận được thông báo lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” – Tức là hàm này không được cung cấp. Xem chi tiết lỗi ở hình 1.

Hình 1. Lỗi An argument for ‘opts’ was not provided

2. Cách khắc phục

Sau thời gian tìm hiểu, Hàm @ViewChild là hàm 2 đối số. Do đó, để khắc phục lỗi này chúng ta thêm đối số thứ 2 như được yêu cầu là {static:false}. Xem hình 2.

Hình 2. Thêm đối số thứ 2 là {static:false} để khắc phục lỗi

Tôi đã giải quyết được lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild như thế đó.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời