Khắc phục lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild trong Ionic

1. Mô tả lỗi Hàm @ViewChild thông báo lỗi khi chỉ bỏ vào trong nó 1 đối số. Khi đó chúng ta nhận được thông báo lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” – Tức là hàm này không được cung cấp. Xem chi tiết lỗi ở hình 1. 2. Cách khắc phục Sau …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild trong Ionic