Khắc phục lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild trong Ionic

1. Mô tả lỗi Hàm @ViewChild thông báo lỗi khi chỉ bỏ vào trong nó 1 đối số. Khi đó chúng ta nhận được thông báo lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” – Tức là hàm này không được cung cấp. Xem chi tiết lỗi ở hình 1. 2. Cách khắc phục Sau …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “An argument for ‘opts’ was not provided” của hàm @ViewChild trong Ionic

Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

1. Mô tả vấn đề Tôi sử dụng ionic 3 trong đó có sử dụng native Contacts. mọi thứ đã làm ok hết, kiểm tra không sai sót nhưng khi chạy ứng dụng trên trình duyệt bằng lệnh ionic serve  thì xuất hiện lỗi “cordova_not_available” như hình. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic