Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

1. Mô tả vấn đề

Tôi sử dụng ionic 3 trong đó có sử dụng native Contacts. mọi thứ đã làm ok hết, kiểm tra không sai sót nhưng khi chạy ứng dụng trên trình duyệt bằng lệnh  ionic serve  thì xuất hiện lỗi “cordova_not_available” như hình.

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, tôi đã kiểm tra platform trước khi thực hiện gọi những hàm do cordova cung cấp như sau:

– Thực hiện import thư viện Platform vào file ts:

– Kiểm tra Platform trước khi sử dụng thư viện hàm cordova:

Nosomovo

 

Chia sẻ lên