Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

1. Mô tả lỗi

Khi build ứng dụng, thì gặp lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel” như hình 1.

Hình 1. Lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này các bạn thực hiện, mở file gradle.properties (nằm trong thư mục platform/android) và thêm 2 dòng sau vào cuối file:

android.useAndroidX=true
android.enableJetifier=true

Vị trí thêm 2 thuộc tính trong file gradle.properties sẽ có dạng như hình 2.

Hình 2. Cách khắc phục lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời