Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

03/09/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi build ứng dụng, thì gặp lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel” như hình 1. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này các bạn thực hiện, mở file gradle.properties (nằm trong thư mục platform/android) và thêm 2 dòng sau vào cuối file: android.useAndroidX=true android.enableJetifier=true