Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

cocoapods

1. Mô tả lỗi

Khi chạy lệnh install platform iso thì xuất hiện lỗi CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps” như sau:

[!] CocoaPods could not find compatible versions for pod "GoogleMaps":
  In Podfile:
    GoogleMaps (~> 2.7.0)

Specs satisfying the `GoogleMaps (~> 2.7.0)` dependency were found, but they required a higher minimum deployment target.

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, chúng ta mở file platforms/ios/Podfile lên bạn sẽ thấy nội dung có dạng như sau:

platform :ios, '7.0'
target 'Public Cao Lanh City' do
	pod 'GoogleMaps', '~> 2.7.0'
end

Tiếp theo, chúng ta đặt lại phiên bản ios là 9.0 như nội dung dưới đây:

platform :ios, '9.0'
target 'Public Cao Lanh City' do
	pod 'GoogleMaps', '~> 2.7.0'
end

Sau đó, lưu file Podfile lại.

3. Kiểm tra kết quả

Để kiểm tra kết quả có tương thích không chúng ta thực hiện 2 lệnh sau:

– Lệnh thứ nhất:  pod install

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

Analyzing dependencies
Downloading dependencies
Installing GoogleMaps (2.7.0)
Generating Pods project
Integrating client project
Pod installation complete! There is 1 dependency from the Podfile and 1 total pod installed.

– Lệnh thứ hai:  pod update

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

Update all pods
Updating local specs repositories
Analyzing dependencies
Downloading dependencies
Generating Pods project
Integrating client project
Pod installation complete! There is 1 dependency from the Podfile and 1 total pod installed.

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi