Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

1. Mô tả lỗi Khi chạy lệnh install platform iso thì xuất hiện lỗi như sau:

2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi…

Xem thêm Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”