Danh sách password không nên đặt – Do đã được tích hợp trong các công cụ quét pass

Đây là danh sách 1466 cái mật khẩu không nên đặt đâu các bạn nhé. Vì nó đã nằm trong các công cụ quét mật khẩu rồi các bạn ạ.

TT Pass
1 root
2 123456
3 toor
4 r00t
5 mysql
6 MySQL
7 mysql123
8 apache
9 oracle
10 redhat
11 user
12 admin
13 admin123
14 master
15 access
16 database
17 autoset
18 wdlinux.cn
19 Ucloud.cn
20 websoft9
21 168168
22 huweishen.com
23 apmsetup
24 zkeys
25 vgvjhuyg455
26 root!@#$%root
27 123qwe@#
28 abc123@#
29 123abc
30 1234abcd
31 qaz123.
32 qweasd123
33 idc520.
34 administrator
35 administrators
36 111222
37 123465
38 123654
39 12345
40 123456
41 @#$
42 @#$%
43 0
44 456
45 root1
46 root12345
47 root123456789
48 root@123
49 admin@123
50 p1O5oemS76C
51 Abcd1234
52 admin123456
53 lenovo
54 q1w2e3
55 !qaz@wsx
56 abcd
57 mysql1
58 mysql1234
59 star
60 aaa
61 web
62 asd321
63 123asd
64 asdasd
65 asdf1234
66 liunx123
67 server2003
68 baison
69 system
70 ndex
71 Pa$$w0rd
72 q1w2e3r4t5y6
73 r0ot
74 england
75 11
76 888
77 8888
78 1016
79 1314
80 7007
81 119119
82 147123
83 147369
84 147852
85 159753
86 321321
87 336699
88 778899
89 790709
90 999999
91 95217189
92 adminroot
93 test123456
94 support
95 goodluck
96 abc123!@#
97 harvest
98 root12
99 .
100 !QAZxsw2
101 zaq1xsw2
102 qweasdzxc
103 q1w2e3r4t5
104 null
105 123qweasd
106 smart
107 asdzxc
108 zxcvbnm,./
109 xls3306
110 sina.com
111 kdct
112 kd
113 !qaz2wsx
114 ******
115 qwer123
116 loveyou
117 dell
118 tes
119 roo
120 admin!
121 123456!@#
122 123456asd
123 !@#$1234
124 admin123!@#
125 OrigEquipMfr
126 a
127 12qwaszx
128 p@55w0rd
129 nimda
130 asterisk
131 tester
132 123qweasdzxc
133 qwe321
134 qidian
135 wlozz
136 idc
137 delta
138 qwaszx
139 serveradmin
140 1234%^&*
141 games
142 ufsoft
143 sa123
144 sa123456
145 sasa
146 a123
147 mysqladmin
148 1234zxcv
149 zxcv1234
150 root1234567
151 P@ssword
152 root8
153 ipccpi
154 Love
155 rootadmin
156 rootsystem
157 789987489
158 root789
159 cmppmc
160 QAZ2wsx
161 mima
162 789987
163 1235
164 789456
165 idcxp
166 @#
167 520xiaoying
168 edongwang1
169 ccing
170 nE7jA%5m
171
172 Password01
173 QAZxsw2
174 abc@123
175 linux
176 1qazQAZ
177 root@#
178 linux*123
179 roottest
180 rootuser
181 guest
182 pass@word1
183 Huawei@123
184 roottoor
185 qwer123456
186 root00
187 password
188 passw0rd
189 Password
190 qwert
191 qwerty
192 qwertyuiop
193 qazwsx
194 1qaz2wsx
195 1q2w3e
196 1q2w3e4r5t
197 123qwe
198 zxcvbnm
199 Zxcvbnm
200 asdf
201 asdfg
202 asdfasdf
203 asdfghjkl
204 aaaaaa
205 zaq1zaq1
206 !@#$%^&*
207 donald
208 qwerty123
209 letmein
210 football
211 iloveyou
212 welcome
213 monkey
214 login
215 abc123
216 abcd1234
217 starwars
218 123123
219 dragon
220 tiger
221 tigger
222 hello
223 freedom
224 whateven
225 trustno1
226 mynoob
227 baseball
228 solo
229 princess
230 google
231 adobe123
232 photoshop
233 shadow
234 sunshine
235 home
236 stone
237 water
238 batman
239 superman
240 fucksb
241 fuckme
242 fuckyou
243 fuckoff
244 rockyou
245 pussy
246 default
247 DEFAULT
248 azerty
249 asshole
250 harley
251 hockey
252 cheater
253 kazuga
254 hunter
255 secret
256 buster
257 horny
258 hosts
259 affair
260 bigdick
261 yankees
262 money
263 pepper
264 jessica
265 andrew
266 dallas
267 anthony
268 steelers
269 asdfgh
270 jennifer
271 killer
272 cowboys
273 jordan23
274 robert
275 maggie
276 looking
277 matthew
278 amanda%20
279 ranger
280 william
281 corvette
282 jackson
283 computer
284 daniel
285 lakers
286 andrea
287 jushua
288 ferrari
289 cheese
290 blahblah
291 mercedes
292 maverick
293 nicole
294 banana
295 chelsea
296 phoenix
297 amanda
298 cookie
299 bandit
300 passwor
301 michelle
302 soccer
303 london
304 biteme
305 querty
306 rangers
307 martin
308 ginger
309 golfer
310 thunder
311 apple
312 Apple
313 angel
314 Angel
315 ashley
316 Ashley
317 michael
318 Michael
319 jordan
320 Jordan
321 Maggie
322 Ginger
323 summer
324 Summer
325 Taylor
326 Bosco
327 george
328 George
329 thomas
330 charlie
331 arsenal
332 liverpool
333 Jesus
334 ninja
335 mustang
336 madison
337 ashleymadison
338 dollars
339 indya123
340 india123
341 18atcskd2w
342 3rjs1la7qe
343 q0tsrbv488
344 0
345 1
346 12
347 123
348 1234
349 12345
350 1234567
351 12345678
352 123456789
353 1234567890
354 987654321
355 987654321
356 87654321
357 7654321
358 654321
359 54321
360 4321
361 321
362 987654
363 0
364 0
365 0
366 0
367 0
368 111111
369 11111111
370 111111111
371 1111111111
372 121212
373 131313
374 112233
375 11223344
376 123123123
377 123321
378 12341234
379 147258369
380 2222
381 223456
382 555555
383 66666666
384 696969
385 66668888
386 7777777
387 888888
388 88888888
389 1990
390 1991
391 1992
392 aaaaaaaa
393 a123456789
394 xiazhili
395 789456123
396 qqqqqqqq
397 qq123456
398 31415926
399 QAZWSXEDC
400 123456abc
401 123654789
402 12121212
403 asdasdasd
404 110110110
405 abc123456
406 aa123456
407 a12345678
408 22222222
409 a1234567
410 123321123
411 qwertyui
412 123456123
413 from91
414 a123456
415 163.com
416 fill.com
417 520
418 5201314
419 5211314
420 5201314520
421 1314520
422 1314520520
423 a5201314
424 woaini
425 woaini123
426 woaini520
427 woaini521
428 woaini1314
429 aini1314
430 7758521
431 qwe123
432 100200
433 770880
434 asd123
435 asd123456
436 z123456
437 zhang123
438 qweasd
439 a1b2c3
440 abcdef
441 abcabc
442 aaa111
443 123456789
444 12345678910
445 q123456
446 q123456789
447 1.23321E+12
448 135792468
449 abcd123456
450 abc123456789
451 12345678900
452 zxcvbnm123
453 1.11111E+15
454 w123456
455 caonima
456 caonima123
457 PMA
458 pmapass
459 phpMyAdmin
460 phpmyadmin
461 test
462 test123
463 123.com
464 okmnji
465 postgres
466 homelesspa
467 sa
468 sql
469 sqladmin
470 root123
471 root1234
472 root123456
473 root3306
474 rootroot
475 admin88
476 admin888
477 admin1234
478 admin9999
479 administrator!@#
480 123456*a
481 654321*a
482 Aa123456
483 ABCabc123
484 ABCD123!@#
485 qwe!@#
486 qwe123!@#
487 123qweqwe
488 !@#123
489 !@#qwe
490 1111
491 abc
492 abcdefg
493 mypassword
494 rootpass
495 rootpassword
496 cisco
497 123456789
498 manager
499 PASSWD
500 private

Để xem toàn bộ danh sách đủ 1466 pass hãy tải file excel về xem nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi