Cộng, trừ ngày trong PHP

Trong php, để cộng thêm hoặc bớt một số ngày ta sử dụng hàm strtotime. Đây là ví dụ về việc cộng và trừ một ngày so với ngày hiện tại:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên