Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Bạn có chuỗi ngày tháng năm có dạng “yyyy-mm-dd” và bạn muốn chuyển nó thành dạng timestamp để có thể dễ dàng xử lý, tính toán theo nhu cầu của mình. Để thực hiện việc chuyển này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm strtotime để thực hiện. Ví dụ: echo strtotime(“2018-11-08”); //kết quả là 1541610000 Gợi …
Đọc tiếp Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Cộng, trừ ngày trong PHP

Trong php, để cộng thêm hoặc bớt một số ngày ta sử dụng hàm strtotime. Đây là ví dụ về việc cộng và trừ một ngày so với ngày hiện tại: $homnay=getdate(); //Lấy ngày hiện tại $homqua=getdate(strtotime(“-1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Trừ 1 ngày để lấy ngày của ngày hôm qua $ngaymai=getdate(strtotime(“+1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Cộng 1 ngày để lấy …
Đọc tiếp Cộng, trừ ngày trong PHP