Cộng, trừ ngày trong PHP

Trong php, để cộng thêm hoặc bớt một số ngày ta sử dụng hàm strtotime. Đây là ví dụ về việc cộng và trừ một ngày so với ngày hiện tại: $homnay=getdate(); //Lấy ngày hiện tại $homqua=getdate(strtotime(“-1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Trừ 1 ngày để lấy ngày của ngày hôm qua $ngaymai=getdate(strtotime(“+1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Cộng 1 ngày để lấy …
Đọc tiếp Cộng, trừ ngày trong PHP