Ma phương (Giải bài toán điền số vào các ô sao cho tổng theo hàng dọc, hàng ngang hay đường chéo điều bằng nhau)

1.Giới thiệu Ma phương là bài toán mà có n x n ô (n là số lẻ). Các ô này sắp xếptheo n hàng và n cột. Ví dụ: Với n=3 2. Yêu cầu bài toán Điền các số từ 1 đến nxn vào vị trí các ô của ma phương sao cho tổng hàng ngang, …
Đọc tiếp Ma phương (Giải bài toán điền số vào các ô sao cho tổng theo hàng dọc, hàng ngang hay đường chéo điều bằng nhau)

Phân biệt Lớp và Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Hiện nay, lập trình hướng đối tượng đã là vấn đề như “trái đất hình vuông” rồi. Nhưng tôi xin được lấy “trái đất hình vuông” này ra để mổ xẻ với mong muốn giúp các bạn mới tiếp cận với nghề lập trình hiểu rõ hơn về khái niệm lớp và đối tượng. Hai khái niệm này tuy …
Đọc tiếp Phân biệt Lớp và Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql

Để hiểu rõ hơn về trường hợp này tôi xin đưa ra ví dụ sau. Ta có 2 bảng gồm nguoidung và phanquyen. Trong đó: Bảng nguoidung tendangnhap matkhau nguyenvana matkhaunguyenvana nguyenvanb matkhaunguyenvanb Bảng phanquyen tendangnhap machucnang duocsudung nguyenvana 1 1 nguyenvana 2 1 nguyenvana 3 0 nguyenvana 4 1 Khi đó ta muốn tài …
Đọc tiếp Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql

Cấu hình base_url động trong CI

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thức và domain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config[‘base_url’] = ‘http://yourdomain’;  bởi đoạn sau: $protocol = (!empty($_SERVER[‘HTTPS’]) && $_SERVER[‘HTTPS’] !== ‘off’ || $_SERVER[‘SERVER_PORT’] == 443) ? “https://” : “http://”; $config[‘base_url’] = $protocol.$_SERVER[‘SERVER_NAME’]; Cái này hữu ích khi một site chạy nhiều domain và …
Đọc tiếp Cấu hình base_url động trong CI

Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME với cú pháp như sau: …
Đọc tiếp Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

Trường hợp dữ liệu của bạn đang lưu trong cơ sở dữ liệu là chuỗi “15” và bạn cần kiểm tra chuỗi “0000015” có bằng chuỗi “15” hay không và lấy nó ra. Dĩ nhiên bạn so sánh bằng mệnh đề where `tentruong`=”0000015″  thì kết quả trả là không lấy được dữ liệu mình cần. …
Đọc tiếp Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

Cộng, trừ ngày trong PHP

Trong php, để cộng thêm hoặc bớt một số ngày ta sử dụng hàm strtotime. Đây là ví dụ về việc cộng và trừ một ngày so với ngày hiện tại: $homnay=getdate(); //Lấy ngày hiện tại $homqua=getdate(strtotime(“-1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Trừ 1 ngày để lấy ngày của ngày hôm qua $ngaymai=getdate(strtotime(“+1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Cộng 1 ngày để lấy …
Đọc tiếp Cộng, trừ ngày trong PHP