Không có ảnh

Cấu hình base_url động trong CI

06/10/2017 Nosomovo 0

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thức và domain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config[‘base_url’] = ‘http://yourdomain’;  bởi đoạn sau: $protocol = (!empty($_SERVER[‘HTTPS’]) && $_SERVER[‘HTTPS’] !== ‘off’ || $_SERVER[‘SERVER_PORT’] == 443) ? “https://” : “http://”; $config[‘base_url’] = $protocol.$_SERVER[‘SERVER_NAME’]; Cái này hữu ích khi một

Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

06/10/2017 Nosomovo 0

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME

Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

06/10/2017 Nosomovo 0

Trường hợp dữ liệu của bạn đang lưu trong cơ sở dữ liệu là chuỗi “15” và bạn cần kiểm tra chuỗi “0000015” có bằng chuỗi “15” hay không và lấy nó ra. Dĩ nhiên bạn so sánh bằng mệnh đề where `tentruong`=”0000015″  thì kết quả trả là không lấy

Cộng, trừ ngày trong PHP

06/10/2017 Nosomovo 0

Trong php, để cộng thêm hoặc bớt một số ngày ta sử dụng hàm strtotime. Đây là ví dụ về việc cộng và trừ một ngày so với ngày hiện tại: $homnay=getdate(); //Lấy ngày hiện tại $homqua=getdate(strtotime(“-1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’]))); //Trừ 1 ngày để lấy ngày của ngày hôm qua $ngaymai=getdate(strtotime(“+1 day”,strtotime($homnay[‘year’].’-‘.$homnay[‘mon’].’-‘.$homnay[‘mday’])));