Cấu hình base_url động trong CI

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thứcdomain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config[‘base_url’] = ‘http://yourdomain’;  bởi đoạn sau:

$protocol = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off' || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://";
$config['base_url'] = $protocol.$_SERVER['SERVER_NAME'];

Cái này hữu ích khi một site chạy nhiều domain và chạy cả 2 giao thức là httphttps.

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO