Cấu hình base_url động trong CI

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thứcdomain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config['base_url'] = 'http://yourdomain';  bởi đoạn sau:

Cái này hữu ích khi một site chạy nhiều domain và chạy cả 2 giao thức là httphttps.

nosomovo

Chia sẻ lên