Cấu hình base_url động trong CI

Để Ci nhận cấu hình base_url động theo giao thức và domain user truy cập, trong file config.php ta thay thế $config['base_url'] = 'http://yourdomain';  bởi đoạn sau:

Xem thêm Cấu hình base_url động trong CI