Khắc phục lỗi:Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular “require” to load it

1. Mô tả lỗi

Khi tôi thực hiện lệnh add platform ionic cordova platforms add ios  thì xuất hiện lỗi lúc install plugin googleplus-fix như sau:

Installing "cordova-plugin-googleplus-fix" for ios
Google Sign-In prerequisites
Failed to install 'cordova-plugin-googleplus-fix': CordovaError: Using "requireCordovaModule" to load non-cordova module "child_process" is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular "require" to load it.
  at Context.requireCordovaModule (/usr/local/lib/node_modules/cordova/node_modules/cordova-lib/src/hooks/Context.js:57:15)
  at module.exports (/Volumes/Data/Duc/dothicaolanh/app-mobile/plugins/cordova-plugin-googleplus-fix/hooks/ios/prerequisites.js:4:31)
  at runScriptViaModuleLoader (/usr/local/lib/node_modules/cordova/node_modules/cordova-lib/src/hooks/HooksRunner.js:181:32)
  at runScript (/usr/local/lib/node_modules/cordova/node_modules/cordova-lib/src/hooks/HooksRunner.js:157:16)
  at /usr/local/lib/node_modules/cordova/node_modules/cordova-lib/src/hooks/HooksRunner.js:125:20
  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
Using "requireCordovaModule" to load non-cordova module "child_process" is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular "require" to load it.

2. Cách giải quyết

Tôi đã giải quyết được vấn đề trên bằng cách  hạ phiên bản cordova về bản 8.1.2 như sau:

npm uninstall -g cordova && npm i -g cordova@8.1.2

Sau đó cài lại platforms ios là được (ionic cordova platform add ios)
Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời